Biz hakda

Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

Şençzhenen Boyade Elektron Tehnologiýa Ş.EMS we dünýädäki ahyrky ulanyjy müşderilerimize täze we özboluşly elektroniki komponentleri bermäge borçlanýarys.Giňişleýin ýarymgeçirijiniň inwentar sanawyndan we satyn alnan bölekleriň ilkinji çeşmesinden peýdalanmak, müşderilerimize amatly bahadan satmaga mümkinçilik berýär.Global aýak yzy bilen ynamdar üpjünçi bolmak üçin.Şençzhenen Boyade Elektron Tehnologiýa Co., Ltd. ýokary hilli komponentleri we iň gowy hyzmaty hödürleýär.Düýbi Şençzhenen CBD Futian Merkezi etrapçasynda ýerleşýän Şençzhenen Boyade Elektron Tehnologiýa Ş. satuw.XILINX, TI, ADI, MAXIM, NXP, ST we beýleki markalara aýratyn üns berilýär.Önümler howa giňişliginde, energiýa howpsuzlygy, senagat gözegçiligi gurallary, awtoulag elektronikasy, sarp ediş elektronikasy, senagat gözegçiligi, elektrik üpjünçiligi, ÜPS, öý enjamlary, kompýuterler, gurallar, aragatnaşyk ulgamy enjamlary we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.Biz ISO9001 kepillendirilen, dürli dolandyryş ulgamlaryny birleşdirmekde halkara ülňülerine laýyk gelýäris, müşderilere garaşylýan we kanagatlanarly hünärli önümler bilen hyzmat edýäris we dowam etdirýäris.

Müşderiler üçin elektroniki komponentleriň doly toplumy.Uly sanawymyz bar we ownuk nusgalary berip bileris.Önüm synagynda we satyn alyşlarda müşderiler üçin uly amatlylyk getirmek üçin bahada artykmaçlyk bar.Productshli önümleriň asyl we hakyky bolmagy kepillendirilýär.Ahyrky ulanyjylar üçin bir gezeklik BOM sanawyny hödürlemek hyzmatyny, BOM sanawynyň sitatasyny günde 3-7 gün eltip beriň.

takmynan_us02

Tehniki amaly inerener we satuw pudagy hökmünde 10 ýyldan gowrak tejribesi bar.Elektron bazary üçin bazara bäsdeş çipleri üpjün etmäge we özleşdirmäge doly ukyply.Specialörite senagat müşderileri üçin ýokary derejeli birleşdiriji çözgütleri hödürlemek bilen, zynjyr tagtasynyň dizaýnyna we esasy dolandyryş çip programma üpjünçiligini işläp düzmekde müşderilere kömek edip biler.

takmynan_us01

Kompaniýa 10-dan gowrak önüm liniýasyny işleýär, önümler elektrik enjamlarynda, lukmançylyk, tor aragatnaşygy, çotgasyz hereketlendirijiler, howa, howa we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar we häzirki wagtda köp sanly içerki kärhanalar bilen köp ýyllyk hyzmatdaşlygy bar.Birnäçe ýyllyk ösüşden soň, kompaniýanyň häzirki işgärleriniň 90% -den gowragy bakalawr derejesini aldy.

takmynan_us03

Öz sanawyňyz

100 million ammar ýerini hasaba almak, aralyk logistika baglanyşyklaryny ýok etmek, gowşuryş wagtyny ep-esli gysgaltmak we çalt eltip bermek.Asyl zawod goldawy, agent kanaly asyl hakyky, ýer sanawy.24 sagatlyk eltip bermek.50-den gowrak önüm setirini üpjün ediň.Häzirki wagtda “Şençzhenen Boyade” elektron tehnologiýa kärhanasy sarp ediş elektronikasynda, senagat gözegçiliginde we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar.Häzirki wagtda işlenip düzülen ýokary woltly ýokary tokly basgançakly hereketlendiriji çip, bu pudakda öňdebaryjy orny eýeleýär, daşary ýurtly bäsdeşleriň monopoliýasyny bozýar, bu pudakda öňdebaryjy müşderiler tarapyndan kabul edilýär we müşderi üpjünçilik zynjyryna möhüm goşant goşýar.

50-den gowrak marka setirleri bilen üpjün ediň

Synag otagy.

Asyl ygtyýarly we FAE toparlaýyn iş.

Hil barlagy.

Liderlik.

Hünär derejesini barlamak boýunça işgärler.

200,000-den gowrak SKU-lar, her aý yzygiderli artýar.

Hünär derejesini barlamak boýunça işgärler.

Global material ýetmezçiligine tiz jogap bermek ukybyna eýe boluň.

Barlaglaryň / bellikleriň we wizual gözlegleriň 100%.

Islegleriňizi kanagatlandyryň

Bölekleriň islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin dünýäniň dürli künjeklerinden özboluşly bölekleri almak üçin çeşmelerimiz bar.Ygtyýarly agentler we çeýe we çalt üpjünçilik.Elektron komponentler bazaryny yzygiderli giňeltmek maksady bilen, asyl enjam öndürijiler (OEM), asyl marka öndürijileri (OBM), elektronika şertnama öndürijileri, EMS (Elektron Önümçilik Gullugy) üpjün edijiler we dizaýn jaýlary üçin elektron bölekleri üçin üpjünçilik zynjyry çözgütlerini hödürleýäris.

Üstünligiňiz üçin akylly çözgütler: Sizi üstünlikli etmek biziň işimizdir.Ansat elýeterli böleklerden köne elektron böleklerine çenli elmydama siziň üçin iň gowusy bar.Ösüşi çaltlaşdyrmaga we iň çalt ösýän elektron komponentler bazaryna öwrülmäge kömek etmek üçin çuňňur tehniki tejribe, innowasion hakyky dünýä çözgütleri we sanly platformalar hödürleýäris.Sarp edijileriň nukdaýnazaryndan, müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak, müşderiniň islegini kanagatlandyrmak üçin müşderi merkezi, bitewilige esaslanýar.


Habaryňyzy goýuň